Proiecte de hotarari

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  LIEBLING

CUI: 4483897

 

                                                                                             PROIECT

 

H O T Ă R Â R E A

 

nr._______ din _______2013

 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013

privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie,

alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

            În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) şi (4) lit.b), art.45 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.c), precum şi ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(5) şi alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

            având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,

            ţinând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte sau convenţii,

            luând act de:

a)      referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Liebling, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 893 din 7 martie 2013;

b)      raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.892 din 7 martie 2013;

c)      raportul comisiei de specialitate  a Consiliului local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(4) din OUG nr.3/2013,

 

           

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEBLING adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de1.500.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

            Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

            Art.3. Din bugetul local al COMUNEI LIEBLING se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.1.

            Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a COMUNEI LIEBLING următoarele date:

a)       hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)       valoarea finanţării rambursabile contractate;

c)       gradul de îndatorare a COMUNEI LIEBLING;

d)       durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)       dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)         plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

            Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LIEBLING.

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului COMUNEI LIEBLING, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI LIEBLING şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei COMUNEI LIEBLING, precum şi pe pagina de internet www.primarialiebling.ro

  

 Raport privind aprobarea contractarii

 Referat privind aprobarea contractarii

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                               

L.S                                                                                                                      Contrasemnează:

                                                                                                                                     Secretar,

                                                                                                                         Rodica-Veronica Suciu