Hotarari

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  LIEBLING

CUI: 4483897

 

 

H O T Ă R Â R E A

 

nr. 10  din  11 martie 2013

 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013

privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie,

alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 

 

 

                În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) şi (4) lit.b), art.45 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.c), precum şi ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), alin.(5) şi alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

                având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,

                ţinând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, republicat, referitoare la contracte sau convenţii,

                luând act de:

a)        referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Liebling, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 893 din 7 martie 2013;

b)       raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.892 din 7 martie 2013;

c)        raportul comisiei de specialitate  a Consiliului local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(4) din OUG nr.3/2013,

 

                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEBLING adoptă prezenta hotărâre

 

                Art.1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de 1.500.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

                Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

                Art.3. Din bugetul local al COMUNEI LIEBLING se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.1.

                Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a COMUNEI LIEBLING următoarele date:

a)         hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)        valoarea finanţării rambursabile contractate;

c)         gradul de îndatorare a COMUNEI LIEBLING;

d)        durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)         dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)         plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

                Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LIEBLING.

                Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului COMUNEI LIEBLING, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI LIEBLING şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei COMUNEI LIEBLING, precum şi pe pagina de internet www.primarialiebling.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                Petre Suciu

L.S.

                                                                                                                                Contrasemnează:

                                                                                                                                        Secretar,

                                                                                                                           Rodica-Veronica Suciu

 

 

 

 

                              

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEBLING

 

 

HOTĂRÂREA

privind aderarea comunei LIEBLING la Asociaţia Comunelor din România

 

 

                Consiliul local al comunei Liebling, judeţul Timiş;

Având în vedere:

– prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003;

– Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr.4 din 24 februarie 2001;

– Hotărârea adunării generale nr.3 din 24 februarie 2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România;

Considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic, scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun, iar unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din România la această asociaţie;

Analizând prevederile art.35 alin.(6) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ;

Ţinând seama de dispoziţiile art.36 alin.(7) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

În temeiul art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 9 voturi „pentru”  adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1.- (1) Se aprobă aderarea comunei LIEBLING la Asociaţia Comunelor din România, însuşind prevederile Statului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, va fi prevăzută în Statutul comunei LIEBLING, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 27.04.2004.

(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici din structura funcţională a Primăriei Comunei LIEBLING la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

         Art.2.- Reprezentarea comunei LIEBLING în cadrul Asociaţiei Comunelor din România se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţie.

         Art.3.- Obligaţiile financiare rezultate din aderarea prevăzută la art.1 se suportă din bugetul local al comunei LIEBLING.

         Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică:

                -Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş;

                -Preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, la sediul acesteia;

                -Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Liebling, precum şi pe pagina de internet:  www.primarialiebling.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                Petre Suciu

L.S.

                                                                                                                                Contrasemnează:

                                                                                                                                        Secretar,

                                                                                                                           Rodica-Veronica Suciu

 Liebling, 25 februarie 2013

 Nr. 7

 

 

 

                

                                                                                                                     

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEBLING

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea modelului-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea

activităţii de audit public intern

 

Consiliul local al comunei Liebling, judeţul Timiş,

Având în vedere prevederile:

a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b)      Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      art. 11 alin. (4) şi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)      art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)      art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

f)   art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

g)      Codului muncii;

h)      Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

i)       Codului de procedură civilă;

j)       Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare;

k)      Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004;

l)       Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei Judeţene Timiş  a Asociaţiei Comunelor din România;

m) Hotărârii Consiliului Local nr. 7 / 25 februarie 2013 privind aderarea comunei LIEBLING la Asociaţia Comunelor din România,

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală; apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea, precum şi facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi,

Luând act de:

a)         referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 726 din 26 februarie 2013;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 9 voturi „pentru” adoptă prezenta ,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1. – (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei  LIEBLING.

 

              Art. 2. – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei LIEBLING.

 

              Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului TIMIŞ şi Filialei Judeţene TIMIŞ a Asociaţiei Comunelor din România şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Liebling, precum şi pe pagina de internet: www.primarialiebling.ro

Anexa La HCL nr.8/25.02.2013

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                Petre Suciu

L.S.

                                                                                                                                Contrasemnează:

                                                                                                                                        Secretar,

                                                                                                                           Rodica-Veronica Suciu

Liebling, 25 februarie 2013

Nr. 8